Väljakutse UUENDUSED

Siit lehelt leiad eestikeelsed väljakutse uuendused (ingl Challenge Updates). Uuendused lükkavad ümber mõned reeglid/sõnastused, mida kohtate Kohtumiste abimehes või Teadlase töövihikus.
Kindlasti lugege ka inglisekeelseid uuendusi, mis on eestikeelsete uuenduste aluseks ja seega tähtsuselt prioriteetsemad.

Inglisekeelsed uuendused leiab siit:
https://firstinspiresst01.blob.core.windows.net/fll/2020/city-shaper-challenge-updates.pdf

RG” lühendiga algav uuendus tähistab Robotimängu uuendust.
IP” lühendiga algav uuendus tähistab Innovatsiooniprojekti uuendust.

Uuendused 20. jaanuar 2020 seisuga.

RG_EESTI – Roboti karistuseta puudutamine
Teadlase töövihikust leidsime robotimängu reeglitest ühe suuremat sorti tõlkevea. Nimelt reegel 14. väitis: “Robotit võib karistuseta puudutada ainult siis, kui see on täielikult Kodualal või Käivitusalal.”
Õige sõnastus oleks selline: “Robotit võib karistuseta puudutada ainult siis, kui see on täielikult Kodualal või Käivitusalal, kui robotit valmistatakse käivituseks ette.”
Inglisekeelsetes materjalides oli see õigesti kirjutatud. Siinkohal tuletame ka meelde reeglite tähtsuse järjekorra (alates kõige tähtsamast): Väljakutse uuendused (inglisekeelne), Teadlase töövihik (inglisekeelne), Väljakutse uuendused (eestikeelne), Teadlase töövihik (eestikeelne), muud materjalid ja videod.

RG26 – Tõhus ja efektiivne robotimängu tugi
Te võite igal hetkel pöörduda kohtunike ja peakohtunike poole, kui teil on küsimusi Väljakutse, Väljaku ülessättimise, Missioonide, Reeglite või siinolevate Uuenduste kohta.

Korraldajatel ei ole kohustust, ega õigust kommenteerida olukordi, kus nad ise ei ole kohal viibinud ja/või mitte-ametlikke videoid ja pilte võistlusolukordadest.

RG25 – Missioon 12 toed
Veenduge, et matši lõpus ei puutuks MISTAHES Varustus ühtegi teie Missioon 12 Virna.

— Missioon 12 kirjelduses on öeldud, et Virnad peavad olema iseseisvad punktide teenimiseks KÕRGUSE / tasandite eest.
— Reegli 33 definitsiooni järgi – “Iseseisev – Ei puuduta Varustust”.
— Reegli 2 järgi on toed, mida kasutate Missioon 12 Virnade toestamiseks, Varustus.

(Kui see on teie jaoks üllatus, vaadake üle millistest missioonides esineb ja on olulise tähtsusega sõna “Iseseisev”)

RG25b – Missioon 12 kõrguse punktide sõnastuse uuendus
“Teadlase töövihikus” ja “Kohtumiste abimehes” kirjeldatud kõrguse eest punktide teenimine võib olla mitmeti mõistetav. Uus sõnastus on järgmine:

KÕRGUS – Kui ükskõik millistes Ringides on Iseseisvaid Virnasid, mis on vähemalt osaliselt Ringis sees, liida nende Virnade kõrgused kokku

RG24 – Arhitektuuri varustuse hoiatus
Veenduge, et matši lõpus ei puutuks teie Missioon 11 Ehitis ühtegi Missioon 12 Virna.

— Missioon 12 kirjelduses on öeldud, et Virnad peavad olema iseseisvad punktide teenimiseks KÕRGUSE / tasandite eest.
— Reegli 33 definitsiooni järgi – “Iseseisev – Ei puuduta Varustust”.
— Reegli 2 ja Uuenduse RG18 järgi kuulub Missioon 11 Ehitis Varustuse alla.

RG23 – Märkmed
Te võite matšile kaasa võtta märkmed, mida võite kasutada Roboti asendi ja programmi eripärade meenutamiseks.
Teil tohib olla ÜKS paberileht, mille maksimaalsed mõõtmed on 229 × 305 mm – A4 paber sobib.
Paberit ei tohi teisiti kasutada ja ei lähe arvesse kui Varustus.

RG22 – Turvaliselt kodus
Veenduge, et teile on selge Reegel 27 (ja Uuendus RG07).
Kui Robot ei ole veel täielikult Kodualas (nt. osaliselt Käivitusalas), võite Roboti katkestamisel kaotada ühe täpsusketta.
Katkestage Robot täielikult Kodualas vältimaks täpsusketta kaotamist.
(Kogenumad meeskonnad ei pruugi olla kogenud selle hooaja reeglitega. Käivitusala ei ole sama, mis “Baas” varasematelt hooaegadelt.)

“Käivitusala” tähistab ainult seda ala, eriti Reegli 21 puhul.
“Alusta siit”

“Koduala” tähistab ainult seda ala, eriti Reegli 27 puhul.
“Lõpeta siin”

RG21 – Rakiste kasutamine
Raamide (rakiste) kasutamine Roboti käivitamisel kehtivad kaks ajsaolu:
— Käivitamisel ei tohi Te puutuda ühtegi rakist.
— Käivitamisel ei tohi Robot puutuda ühtegi rakist, väljaarvatud siis, kui rakis on täielikult Käivitusalas.

Sellest tulenevalt tohib rakist kasutada kahel viisil:
— Mistahes rakis >> Pange Robot paika rakise abil, tõmmake rakis täielikult Kodualasse, Käivitage.
(Soovitatud kui te tahate ainult SIHTIDA Robotit.)

— Ainult rakistele, mis mahuvad ja püsivad täielikult Käivitusalas >> Pange Robot paika rakise abil, laske lahti rakisest, Käivitage ja jätke rakis puutumata kuni järgmise Roboti katkestamiseni.
(Kohustuslik, kui te tahate sihtida JA SUUNATA Robotit.)

RG20 – Terviklik silla partii
Terviklik/õige silla missiooni (Missioon nr 1 Kõrgemad kohad) mudel koosneb kahest lipuga pealmisest poolest, kuid ÜHEST rambist, nagu allpool näidatud. Harjutamise jaoks ei ole rohkemat vaja, kuna Robotil ei ole põhjust lippudest kaugemale sõita. Ainult võistlustel on mõlemal pool silda ramp.

RG19 – Lipu jätmine
Missioon nr 1 puhul ei tehta erandeid Reegli 35 suhtes – Silla- ja Lipupunktide teenimise tingimused peavad olema Kohtunikule nähtavad Matši lõpus.

RG18 – Missioon nr 11 ehitise kategoriseerimine
Missiooni nr 11 Innovatiivne arhitektuur ehitis ON VARUSTUS. See ehitis võib tunduda kui Missioonimudel, kuid siiski on see ehitis reeglite 2 ja 5 põhjal VARUSTUS.

RG17 – Osaliselt sees / täielikult sees
Missioonide 12 ja 13 puhul vaadatakse tervet Virna, mitte ainult esimest tasandit, et otsustada, kas Virn on “sees” või mitte.

Virn on:
— ringis osaliselt sees kui MISTAHES osa Virnast on ringi või ringjoone kohal.
— ringis täielikult sees kui KÕIK Virna osad on ringi või ringjoone kohal.


Osaliselt sees.
10 punkti


Osaliselt sees.
10 punkti


Osaliselt sees.
10 punkti


Osaliselt sees.
10 punkti


Osaliselt sees.
10 punktiTäielikult sees.
20 punkti
(Ringi värv kattub)


Täielikult sees.
20 punkti
(Ringi värv kattub)

RG16 – Sillad ja näited
Näited kuidas sillaga virnad mõjutavad punktide teenimist.


Kaks virna.
10 punkti
(Pole sillatud)


Üks virn.
25 punkti
(Sillatud)


Kaks virna.
5 punkti
(Pole sillatud)


Üks virn.
20 punkti
(Sillatud)

RG15 – “Sillatud” virnade kombinatsioonid
Virnad, mis puudutavad üksteist ainult külgedest on eraldi. Kuid kui üks Majamoodul on tasapinnaliselt mitme Virna peal, on need Virnad “Sillatud” ja lähevad arvesse ühe Virnana.

Näited kuidas Sildamine ringis mõjutab punktide teenimist.


Kaks virna.
10 punkti


Üks virn.
10 punkti


Kaks virna.
15 punkti
(Pole sillatud)


Üks virn.
10 punkti
(Sillatud)

RG14 – Majamoodulitest üldiselt
— Majamoodul on terve mudel, mitte üksikud “toad” (vasak pilt).
— Majamoodulite aknad ei pea vaatama külgedele, ega ei pea ka hallid põhjad olema vastu matti (keskmine pilt).
— Majamoodulid peavad Virnas olema tasapinnaliselt üksteise peal, nagu põrandad ja laed (parem pilt).


See on 1 majamoodul, mitte 4.
10 punkti


See läheb arvesse ka virnana.
5 punkti


Pealmine majamoodul ei lähe arvesse.
5 punkti

RG13 – Kodu, strateegiline ja kohanev hoiustamine
Reeglist 22 lähtuvalt, võib Kodualas asju hoiustada, nendega tegutseda ja neid liigutada endale meeldival viisil, igal ajal peale kontrolli.

— Kui Robot juhtub puudutama midagi, mis on Kodualas vabalt, ei lähe see puudutus arvesse Teie puudutusena, mistõttu ei teki Katkestamist. Teisisõnu: Peale mistahes Käivitust, ja enne järgnevat Katkestamist, on Robotil lubatud sõita Kodualasse ja puudutada asju, isegi siis kui sa oled need strateegiliselt paika asetanud.

— Kui Robot on teel Kodualasse ja mingi asi võib takistada Roboti sisenemist Kodualasse, on teil lubatud see asi eest ära lükata, juhul kui lükkamisele eelnevalt ja lükkamise vältel asi püsib Kodualas.

Meeldetuletus: Käivitusala ei ole osa Kodualast, Te ei tohi Käivitamise ja järgmise Katkestamise vahel puudutada midagi Käivitusalas, Robotimängu uuendus RG09 jääb siiski kehtima.

RG12 – Silla piirded on keelatud
Ainuke viis kuidas üks Robot saab teisel Robotil takistada Lipupunktide teenimist, on juhul kui esimene robot on kiirem või tugevam Lipupunktide teenimisel.

Robotite omavaheline põrkumine on lubatud Missioon nr 1 kirjelduses Reegel 30 esimese lause alusel, kuid kõik teised tegevused alluvad Reegel 30 teisele lausele.

RG11 eemaldati, kuna kohtunikud leidsid, et see ei ole kasulik. Eemaldamine ei muuda midagi.

RG10 – Kastid ja kandikud
— Teil on lubatud Varustust kanda Väljakuni mistahes karbis või kandikul.
— Kui Te jõuate Väljakule, asetage kõik enda Varustus ühte Ülevaatusalasse ja hoiustage karpi/kandikut Kohtuniku juhiste järgi.
— Ülevaatuse järel hoiusta kõik enda Varustus Kodualas, vt Reegel 19.

RG09 – Transporditava eseme kaotamine Käivitusalal
Esemed, mis on osaliselt või täielikult Käivitusalal kaotatud, *on lubatud Kodualasse võtta. Kui see tegevus nähtavalt/otseselt tekitab punktide teenimise, ei lähe punktid arvesse.

* See erand Reeglitele 22 ja 29 ei kehti, kui Kadunud ese ulatub välja Käivitusalalt.

RG08 – Käte kasutamine Ülevaatusel
Te võite enda kätega hoida paigal Varustust Ülevaatuse ajal.

RG07 – Valesti Käivitus
Kui te Katkestate Roboti peale Käivitust, aga Robot ei ole veel jõudnud Käivitusala piirini, tuleb teil teha uus Käivitus, kuid te ei kaota Täpsusketast. See on erand Reeglile 27.

RG06 – Strateegiline/täpne seiskamine
Kui roboti katkestamine on strateegiline punktide saamiseks, ehk kui kasutate oma silmi roboti katkestamiseks (mitte roboti andureid), siis sellisel viisil saadud punkte kohtunik ei arvesta.
NÄIDE: Kui robot tõstab teraskonstruktsiooni üles ja te teate, et teie robot lükkab konstruktsiooni teisele poole üle ja otsustate roboti seisata siis, kui konstruktsioon on püsti, siis see on strateegiline katkestamine punktide saamiseks ja kohtunik neid ei loe.

RG05 – Reegli 28 täpsustus
Kolm võimalikku olukorda ja nende tulemused:
1 – Kui viimaselt Käivituselt naases Robot koos Transporditava esemega – Sa saad Transporditava eseme tagasi.
2 – Kui Roboti Katkestamise ajal oli Transporditav ese täielikult Kodualal – Sa saad Transporditava eseme tagasi.
3 – Teistel olukordadel – Kohtunik võtab Transporditava eseme.

IP02 – Missioon 11 ja (enamasti) valged klotsid
Teie Linnalooja℠ Väljakutse komplekt sisaldab Kotis nr 10 valgeid klotse, millest tuleb meeskonnana valmistada ehitis Robotimängu Missioon nr 11 jaoks. Mudel võib olla mistahes kujundusega nii kaua kuni see vastab Missioon nr 11 tingimustele. See mudel peab kujutama teie meeskonna Innovatsiooniprojekti, kuid teil ei ole kohustus Robotimängu ajal enda mudeli kujundust lahti seletada, ega arutleda enda Projekti üle. (Te võib-olla soovite teistega seda informatsiooni jagada – mis on hea – kuid teil ei ole kohustus seda teha.) Hoidke silma peal Missioon nr 11 Robotimängu kirjeldusel, reeglitel ja uuendustel.

IP01 – Teie kogukond
Innovatsiooniprojekti kirjeldus sisaldab järgmist:
Määratlege oma kodukohas asuva hoone või avaliku kohaga seonduv probleem.
Kavandage lahendus.
Jagage oma lahendust teistega ja seejärel viimistlege seda.
Teie meeskond võib vabalt määratleda fraasi “oma kodukohas”, nii kuidas teile parim tundub. See tähendab, et probleem võib esineda teie linnas, riigis või isegi mõnes teises kohas maailmas.

RG04 – Missioon nr 11 ehitise suurus
Mõni mõõde teie Missioon nr 11 ehitisest peab olema vähemalt 4 LEGO-täpi pikkune.

RG03 – Lifti algne asend
Lifti õige algne asend on Sinine kabiin ÜLEVAL, nagu pildil näidatud:

RG02 – Drooni kuju ja algne asend (Täpsustatud – Uuendatud Missioonimudelite ehitusjuhend on saadaval)
Algse Uuenduse RG02 käigus lisatud Drooni Missioonimudeli ehitusjuhend on nähtav all, ning Missioonimudelite ehitusjuhend on korrigeeritud vastavalt.

Drooni õige algne asend matil on enda ruudu-kujulisel märgil nii, et Drooni aas on paralleelselt joonemärkide kohal (avatud aas on Käivitusala suunas).

RG01 – Mati asetus ja sättimine (Korrigeeritud Koduala laius) Väljaku paigaldamisel Ametlikule Lauale, libistage matt õrnalt vastu Lõuna ja Ida seinu. Kui laua suurus ja mati asetus on õiged, tuleb Koduala suuruseks umbes 1143 × 342 mm.
Te võite kinnitada mati lauale peenikese musta teibiribaga Lääne servast. Teip tohib katta ainult mati musta piirjoont.